DYHP er klar med sæsonens programudkast og åbner nu for medlemstilmeldingen

Pressemeddelelse d. 03.09.2015

See English version below.

Over sommeren har den nye Danske forening Danish Young Hospitality Professionals (DYHP) arbejdet hårdt på at blive klar med ny hjemmeside, arrangementsprogram, strukturudkast og påbegyndelsen til mange spændende samarbejder. Siden idélanceringen har foreningen modtaget utroligt megen interesse og god feedback. Nu er medlems- og arrangementsregistreringen åben og foreningen forventer en solid medlems tilstrømning.

”Mest presserende har være fastlæggelse af årets ’program’ – som vil danne ramme om forenings første år. Efter flere diskussioner, er vi blevet enige om at tage fat i fire yderst relevante og spændende emner. De fire emner, ledelse, innovation, marketing og karrieudvikling, vil blive drøftet på hver deres temaaften under hovedtitlen ’Debat, Viden og Netværk – Efter Arbejde’. Vi glæder os meget til at fremme og starte debatten, og er sikrer på at disse aftner vil blive meget populære blandt medlemmerne”. Udtaler  DYHPs stifter og formand Emil Lindvang Bentsen begejstret.

Hvad er DYHP, og hvem kan blive medlem

DYHP er en ny dansk forening stiftet af Emil Lindvang Bentsen og Andreas Milling, for at skabe et eksklusivt forum for unge ambitiøse talenter i den danske hotel og restaurationsbranche. DYHP er bygget på de fire hjørnesten, erfaringsudveksling, jobskabelse, venskabsopbygning og idéudvikling. Foreningen vil ved at samle unge i hotel- og restaurationsbranchen styrke talentudviklingen samt fremme medlemmernes fagkundskab igennem fælles debat og vidensdeling.

Foreningen henvender sig til personer med stor interesse- og ønske om at gøre karriere i branchen. For at blive medlem skal man være mellem 23 og 30 år, og gerne arbejde fuldtid i branchen. DYHP er en frivilligorganisation, det forventes derfor at medlemmer tager aktivt del i foreningen aktiviteter og har interesse i at bære foreningen frem. Det koster 100 kr. årligt at være medlem af DYHP – et symbolsk beløb som går til at støtte driften samt fremme foreningens formål.

”For os er det vigtigste optagelsesparameter at man er passioneret og engageret i branchen, samt har ’blod på tanden’ til at udfordre branchens normer og lære af andres erfaringer. Hele grundlaget for foreningen ligger i denne bestræbelse, derfor er det altoverskyggende at medlemmerne kan nikke genkendende til dette parameter”.

DYHP er altså åben for alle i den ovenstående aldersgruppe, som kan forene sig med forenings grundidé og aktiviteter. For at ansøge om medlemskab gå til www.dyhp.dk

Aften arrangementer – ’Debat, Viden og Netværk – Efter Arbejde’

2015-2016 program

DYHP holder den 24. september deres første arrangement på Avenue Hotel i København, hvor temaet vil være ’Ledelse’. Det andet arrangement vil handle om innovation, og vil passende foregå på Københavns nye hotel/hostel UrbanHouse i København d. 26. November. I slutningen af vinteren, nærmere bestemt d. 5. februar vil foreningen diskutere marketing og kommunikation på Hotel Ansgar i Odense. Forårets arrangement vil omhandle talent- og karriere udvikling – her er der ikke fastsat et mødested og tidspunkt endnu.

Ledelse – 24. september – Avenue Hotel

På denne aften kan du komme helt tæt på et af Københavns absolutte mest trendy boutique hoteller. Hotellets direktør Philip Viscovich har budt DYHP indenfor til en spændende debat-, viden- og netværksaften hvor emnet ledelse vil være i fokus. På aftens panel vil DYHP medlem og måske en af landet yngste hotel chefer, Andreas Milling, også deltage sammen med andre endnu ikke bekræftede profiler.

Innovation – 26. november – Urban House

Hvis du endnu ikke har oplevet Københavns nye hotel-hostel, målrettet de unge trendy millennial backpackers, er her din chance. Urban House vil i slutningen af november åbne deres døre til en debat aften hvor omdrejningspunktet er innovation og udvikling. Aftens bekræftede paneldeltagere er i skrivende stund, Urban House’ hotel direktør Thomas Bagger samt iværksætter og CEO for Airtame Jonas Gyalokay.

For at læse om alle DYHPs arrangementer – gå til www.dyhp.dk

DYHPs samarbejdspartnere

Som beskrevet foroven, er det vigtigt for DYHP foreningens tilblivelse at gode relationer og samarbejder bliver opbygget med branchens aktører fra begyndelsen. Dog skal det understreges at DYHP er en uafhængig medlemsdrevet organisation med egne beslutningstagere. Når det er sagt, vil foreningen konstant arbejde på at forbedre relationerne til alle aktører i branchen.

DYHP vil i efteråret indlede samarbejde med brancheorganisationen HORESTA – da der her kan findes mange fælles grænseflader og aktiviteter.

”Vi er utroligt glade for relationen til HORESTA, og ser frem til det fremtidige samarbejde. Det er vores indtryk i DYHP, at HORESTA virkelig bakker op om vores initiativ og gerne vil være med til at kommunikere vores budskab ud igennem deres kanaler. Derudover ser vi det som en vigtig anderkendelse og skridt imod at blive anset som en seriøs spiller”. Udtaler DYHPs formand Emil Lindvang Bentsen.

”Vi har over sommeren holdt møder med flere aktører, både store som små, i den danske hospitality branche. Udover at vi, grundet vores primære foreningsaktiviteter, er meget interesserede i at opbygge et godt og bredt netværk, har møderne også bevirket at vi har fået meget sparing og inputs til den fremadrettede linje i DYHP.”

DYHP vil i efteråret starte et pilotprojekt med uddannelses organisationen UCN-Business omkring udviklingen af DYHPs fremtidige internetplatform. Projektbeskrivelsen er i skrivende stund under udarbejdelse, men vil fokusere på inddragelsen af de studerende.

Derudover er DYHP i dialog med en lignende organisation for unge i Stockholm – mere om dette samarbejde senere…

###

For at følge DYHPs udvikling, da gør brug af følgende muligheder

Nyhedsbrev – tilmelding på www.dyhp.dk

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/danish-young-hospitality-professionals

For nærmere information og besvarelse af ubesvarede spørgsmål kontakt

Emil Lindvang Bentsen, EB@nordichotelconsulting.com

Andreas Milling, Amilling@millinghotels.com

www.dyhp.dk

Vi hører også gerne fra dig, hvis du ikke er mellem 23 og 30. Det kunne jo være der var andre måder at samarbejde på…

English version

DYHP PRESENTS THE PROGRAM FOR THE SEASON AND OPEN UP FOR MEMBERSHIP REGISTRATION

During the summer the new Danish association ‘Danish Young Hospitality Professional (DYHP) worked hard to launch a new website, event program, structures and building industry relationships. DYHP has since the idea presentation received a large amount of interest and good feedback. Registration for membership and the first event September 24 has now opened up and the association expects that several new members will join in the coming time.

“The recent finalization of this seasons program has been extremely important to us. The program will create the framework for the first DYHP year. After several discussions the, we decided to focus on four extremely relevant and exiting topics. The four topics, Leadership, Innovation, Marketing and Carrier development, is up for debate on each a separate event. The headline for our evening is ‘Debate, Knowledge and Network – After Work’. Vi look forward to support and kick start the debate, and feel comfortable that these evening will be very popular amongst the members”. Says the DYHP founder Emil Lindvang Bentsen excited.

What is DYHP, and who can join

DYHP is a new dansih association founded by Emil Lindvang Bentsen and Andreas Milling, to create an exclusive environment for young ambitious talents in the Danish hotel and restaurant industry. DYHP is created on four pillars, experience sharing, job creation, social gatherings and idea development. Through the unification of young professionals in the hotel and restaurant industry DYHP will actively work on supporting talent development and stimulate capabilities with debate and knowledge.

The organization target professionals with interest and desire to proceed with a carrier in the industry. The age limitations to becoming a member is between 23 and 30. DYHP is a volunteer organization and it is expected that member will take an active role in supporting DYHP activities. Members will contribute to carry the administrative cost by an annual membership fee of DKK 100.

“For us the most important enrollment parameters are passion and commitment to the industry.  To have an eager to challenge industry norms and learn from others’ experiences is definitely also among our core values. “

DYHP is open to all in the above age group that can unite with the values and activities presented. To apply for membership go to www.dyhp.dk

Evening events – ‘Debate, Knowledge and Network – After Work’

24 September will be the first DYHP event at Avenue Hotel in Copenhagen, where the theme will be ‘Leadership’. The second event will focus on ‘Innovation’, and will appropriately take place at Copenhagen’s new hotel / hostel – Urban House in Copenhagen 26 November. On 5 February, the association will discuss ‘Marketing and Communication’ at Hotel Ansgar Odense. The spring event will address ‘Talent and Career Development’– venue and date to be announced.

Management – September 24 – Avenue Hotel

On this night, you can get to know one of Copenhagen’s absolute trendiest boutique hotels. The hotel director Philip Viscovich and DYHP will invite to an exciting debate, knowledge and networking evening, where the theme is leadership. Confirmed panelist are Hotel Avenue GM Philip Viscovich, Hotel Mariobo Søpark GM Andreas Milling and expert Christian Ingemann.

Innovation – November 26 – Urban House

If you have not yet experienced the new Copenhagen hotel-hostel, targeting the young trendy millennial backpackers, here’s your chance. Urban House will by the end of November open their doors to a debate evening where the focus is innovation and development. The confirmed panelists Urban House ‘hotel director Thomas Bagger and CEO of Airtame Jonas Gyalokay.

To read about all DYHPs events – go to www.dyhp.dk

###

In order to follow DYHP – use the following options:

Newsletter – sign up on www.dyhp.dk

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/danish-young-hospitality-professionals

For more information and questions, contact:

Emil Lindvang Bentsen, EB@nordichotelconsulting.com

Andreas Milling, Amilling@millinghotels.com

We also like to hear from you if you are between 23 and 30. It could be there were other ways to cooperate …

Leave a Reply

Your email address will not be published.